DSM er certificeret i DRF

DSMs gældende vedtægter

VEDTÆGTER

for

Dragør St. Magleby Rideklub

NAVN OG HJEMSTED

§ 1. Klubbens navn er "DRAGØR STORE MAGLEBY RIDEKLUB", der forkortes DSM, og dens hjemsted er Dragør Kommune. Klubben er stiftet den 29. oktober 1971.


FORMÅL

§ 2. Klubbens formål er at virke for ridesporten i bredden, at fremme interessen for køre- og ridesporten blandt alle aldersgrupper i Dragør Kommune samt bidrage til kendskabet til heste og ponyer, deres brug og pleje.


FORBUND:

§ 3. Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


MEDLEMSKAB:

I klubben kan optages senior og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior A-medlemmer til og med det år, de fylder 16 år.

§ 4 a. Klubben består af følgende medlemsgrupper:
A-medlemmer defineret som ride aktive medlemmer, med ret til:
at benytte klubbens faciliteter mod gældende betaling,
at modtage undervisning,
at deltage i stævner i klubbens navn, samt
at deltage i klubbens arrangementer i øvrigt.

Stk. 2. A-medlemmer uden facilitetskort (stævnemedlem), defineret som medlemmer uanset alder, der ønsker at støtte klubben, har ret til at deltage ved stævner i klubbens navn, samt at deltage i klubbens øvrige arrangementer.

Stk. 3. Medlemskabet er gældende fra den dato hvor indbetalingen er registreret på klubbens konto. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge.


ÆRESMEDLEMMER:

§ 4 b. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kraves 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er valgbar.

 

Stk. 2. Æresmedlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Stk. 3. Æresmedlemmer samt medlemmer, der har været i klubben i 25 år, modtager et særligt klubemblem.


KONTINGENT:

§ 5. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. For såvel A-medlemmer som A medlemmer uden facilitetskort opkræves medlemskontingentet helårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. februar.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt ridekort/medlemskab rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget 2. rykker.

Endvidere kan bestyrelsen kræve, at et medlem der har benyttet klubbens faciliteter, uden at betale dagskort 2 gange, skal betale for et fuldt facilitetskort for den indeværende periode (det halvår som er i gang). Modtager klubben fortsat ikke betaling, kan medlemmet ikke benytte klubbens faciliteter før facilitetskortet er betalt.

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte øvrige kontingentsatser (så som ridehuskort m.v.), men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt via e-mail til klubben kassere. E-mail adressen fremgår af klubbens hjemmeside. 


HÆFTELSE:

§ 6. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Klubben hæfter alene med sin formue.


KARANTÆNE/UDELUKKELSE:

§ 7 a. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Stk. 2. Medlemmet skal have adgang til udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 7 b.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Stk. 2. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Stk. 3. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.


§ 7 c.
I det af § 7b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specielforbund under Danmarks Idræts- Forbund (eksklusion).


GENERALFORSAMLING:

§ 8. General forsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar i indeværende år for den årlige generalforsamling

Stk. 3. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen, sendes via mail til medlemmerne, ligges på klubbens hjemmeside samt på klubbens Facebook side, med mindst 14 dages varsel, med angivelse af, hvorvidt der er forslag til behandling fra medlemmerne og/eller bestyrelsen under dagsordenens punkt 4.

Stk. 4. Stemmeret og valgbarhed:
Medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen efter 12 måneders medlemskab. Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at kontingentet er betalt.

Stk. 5. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsen aflægger beretning
3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Fastsættelse af medlemskontingent
6.  Budget for det kommende år fremlægges
7.  Valg af formand                      (lige år)
8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer                      (hvert år 3 medlemmer efter tur)
9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen                      (hvert år)
10. Valg af suppleant til bestyrelsen                      (hvert år)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant                      (hvert år)
12. Eventuelt.

Stk. 6. Ikke tilstedeværende medlemmer kan indvælges i bestyrelsen, når skriftligt tilsagn herom foreligger.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ved afstemninger benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Ved enstemmighed er forslaget ikke vedtaget.

Stk. 8. Ved valg mellem flere kandidater til bestyrelsesposter benyttes relativt simpelt flertal. Står stemmerne lige mellem to eller flere kandidater, skal valget afgøres ved afstemning. Disse afstemningsmetoder gælder dog ikke afstemninger om ændringer af klubbens vedtægter samt om klubbens ophør, jfr. §§ 14 og 15.

Stk. 9. Afstemning kan kun ske ved personlig tilstedeværelse.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal finder det nødvendigt, og skal endvidere afholdes, når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsender begæring herom.

Stk. 2. Begæringen skal være bilagt dagsorden eller emne. I øvrigt gælder samme retningslinjer som ved ordinærgeneralforsamling, dog er indkaldelsesfristen kun 7 dage.

Stk. 3. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at begæring herom er fremsendt.

Stk. 4. Ved afstemning benyttes simpelt stemmeflertal, af de afgivne stemmer. Dette gælder dog ikke afstemninger om ændringer af klubbens vedtægter samt om klubbens ophør, jfr. 14 og 15.

Stk. 5. Afstemning kan kun ske ved personlig tilstedeværelse.


BESTYRELSE:

§ 10. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf ét medlem vælges blandt klubbens juniorer, der er fyldt 16 år. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen i Dragør St. Magleby Ridecenter.

Stk. 2. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse, der skal bestå af næstformand, kassere, sekretær samt tre bestyrelsesmedlemmer, konstituerer sig selv.

Stk. 3. Såfremt der på generalforsamlingen er mere end ét forslag til formandskabet, skal der ske skriftlig afstemning.

Stk. 4. Derudover vælges en suppleant, samt en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 5 Valgperioden for bestyrelsens medlemmer er to år, dog kun ét år for bestyrelsens juniormedlem.

Stk. 6. Der afgår hvert år tre bestyrelsesmedlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt også suppleantens plads er vakant, supplerer og konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 7. Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til klubbens daglige drift I hvert udvalg kan et medlem af bestyrelsen have sæde.

Stk. 9. Følgende må ikke medtages i klubbens bestyrelse:
1. Formanden og kassereren for foreningen Dragør St. Magleby Ridecenter
2. Generelle undervisere, dog ikke amatørtrænere.
3. Ægtefælle/samlever og børn til overstående.


BESTYRELSESMØDER:

§ 11. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller bestyrelsesmedlemmer indkalder der til.

Stk. 2. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning.

Stk. 3. Sekretæren fører referat af hvert enkelt bestyrelsesmøde og dette skal godkendes af den samlede bestyrelse, hvorefter det offentliggøres på klubbens hjemmeside.


REGNSKABSÅR:

§ 12. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet og budget for det kommende år godkendes af klubbens revisor hvert år på den kommende generalforsamling.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


PROKURA:

§ 13 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura meddeles formand og kasserer i forening. Der kan ikke meddeles eneprokura på hovedkonto. Der kan dog meddeles eneprokura til kassereren, på sekundær debetkonto med et max beløb på 20.000,- kr. Denne eneprokura kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Revisorerne har til enhver tid ret til at gennemse og revidere kassererens førte regnskab. Revisorerne har endvidere når som helst ret til at foretage uanmeldte kasse-, bankkonti-eftersyn.

Stk. 3. Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal være rentebærende til højeste opnåelige rente.


VEDTÆGTSÆNDRING:

§ 14. Ændring af klubbens vedtægter kan besluttes af en ordinær generalforsamling eller ekstra- ordinær generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ændringsforslagene offentliggøres i henhold til § 8, stk. 3 samtidig med indkaldelsen til den ordinære eller ekstra- ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Enhver ændring af vedtægterne skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.


OPLØSNING:

§ 15. Opløsning af klubben kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt til dette formål. Betingelsen for at klubben kan opløses er, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse medlemmer stemmer for opløsning. Såfremt halvdelen af de stemme berettigede medlemmer ikke er til stede, må der indkaldes til ny generalforsamling. Klubben kan da opløses - uanset antallet af fremmødte - på betingelse af, at 2/3 af de fremmødte er for opløsning.

Stk. 2. En evt. opløsning skal ske efter gældende regler i folkeoplysningsloven.
 

§ 16. Hvor vedtægterne intet foreskriver om spørgsmål eller anliggender, der kræver hurtig afgørelse, træffer bestyrelsen de nødvendige forholdsregler og afgørelser under ansvar overfor general forsamlingen.
Således vedtaget på generalforsamlingerne den:
10.02.1972, 27.01.1973, 20.03.1974, 26.02.1975, 28.02.1978, 25.01.1984, 28.11.1984, 08.02.1996, 26.02.1998. 23.02.2000, 20.03.2001 26.06.2012, 20.03 2013,24.03 2014, 02.04.2017, 18.03.2018 og senest den. 20.04.2018